Karma se deli na 4 različite vrste:

Sadržaj

REPRODUKTIVNA KARMA

Kada se rodimo, to je posledica naše prošle dobre i loše karme, koja preovladava u trenutku naše smrti. Karma koja određuje naše buduće rođenje naziva se reproduktivna karma. Smrt osobe je samo privremeni kraj privremene pojave, jer druga forma, koja nije ni ista ni potpuno drugačija, zauzima njeno mesto u skladu sa potencijalnom misli-vibracijom koja se proizvodi u trenutku smrti. To se dešava zato što karmička sila koja pokreće život još uvek postoji. Naša poslednja misao, koja se tehnički naziva reproduktivna karma, određuje naše stanje u sledećem rođenju i može biti dobra ili loša karma.

Šta je uzrok karme?

Prema komentaru, reproduktivna karma proizvodi mentalne i materijalne sastojke bića u trenutku začeća. Naša inicijalna svest, koja se naziva patisandhi, uslovljena je ovom reproduktivnom (janaka) karmom. U isto vreme kada se rađa preporođena svest, rađa se i “telo-dekada”, “pol-dekada” i “temelj-dekada” (kaya-bhavavatthu dasakas). Telo-dekada se sastoji od elementa širenja, elementa skupljanja, elementa toplote i elementa kretanja, kao i od četiri izvedenice: boje, mirisa, ukusa i hranjivosti. Ova osam sastojaka zajedno se naziva Avinibhoga rupa ili nedeljiva materija. Vitalnost i telo takođe su deo tela-dekade.

Pol-dekada i temelj-dekada takođe se sastoje od prvih devet i pola sastojaka, odnosno središta svesti, kao što su oko, uho, nos, jezik i telo. Naš pol određen je već pri začeću i uslovljen je karmom, a nije slučajna kombinacija spermatozoida i jajne ćelije. Bol i sreća koje osećamo tokom života su neizbežni proizvod reproduktivne karme.

Šta je karma?

PODRŽAVAJUĆA KARMA

Ona koja podržava reproduktivnu karmu je karma koja se dodaje muškoj karmi i održava njeno dejstvovanje tokom celog života. Nije ni dobra ni loša, ali igra važnu ulogu u održavanju reproduktivne karme. Od trenutka začeća pa sve do smrti, ova karma pomaže u podržavanju reproduktivne karme. Karma koja podržava moralnu (kusala upathambhaka) pomaže u stvaranju zdravlja, bogatstva, sreće i slično kod bića rođenih sa moralnom reproduktivnom karmom. Sa druge strane, karma koja podržava nemoralnu pomaže u stvaranju bola, tuge i slično kod bića rođenih sa nemoralnom reproduktivnom karmom (akusala janaka), poput tovarnih životinja.

OMETAJUĆA KARMA

Nasuprot prethodnoj, ova karma ima tendenciju da oslabi, poremeti i uspori sazrevanje reproduktivne karme. Na primer, osoba koja je rođena sa dobrim reproduktivnim karmom može biti podložna različitim bolestima i drugim izazovima koji sprečavaju da u potpunosti iskoristi plodove svojih dobrih dela. S druge strane, životinja koja je rođena sa lošom reproduktivnom karmom može živeti ugodnim životom zahvaljujući dobrom karmičkom uticaju koji sprečava da se loša karmička sudbina potpuno ostvari.

DESTRUKTIVNA (UPAGHATAKA) KARMA

Prema zakonu karme, mogućnost reproduktivne karme može biti poništena jednako snažnom suprotnom karmom iz prošlosti. Karmička sila koja teži da se ispolji može neočekivano delovati, kao što snažna kontrasila može zaustaviti kretanje strele i oboriti je na zemlju. Ova vrsta karmičke akcije naziva se destruktivna karma, koja je efikasnija od prethodnih dveju jer ne samo da sprečava, već i uništava celu silu. Ova destruktivna karma može biti dobra ili loša.

Kao primer delovanja sve četiri vrste karme, možemo uzeti slučaj Devadate, koji je pokušao da ubije Budu i time izazvao podele među njegovim sledbenicima. Devadatina dobra reproduktivna karma donela mu je rođenje u kraljevskoj porodici. Njegov kasniji komfor i blagostanje su došli zahvaljujući delovanju podržavajuće karme. Ometajuća karma se pojavila kada je bio izložen poniženju nakon što je isključen iz sanghe. Na kraju, destruktivna karma dovela je do jadnog kraja njegovog života.

Karma prema prioritetu posledica

Teška Garuka Karma

Teška (garuka) karma je karma koja može biti dobra ili loša, ali je izuzetno snažna i može imati rezultate u ovom ili narednom životu. U slučaju dobre karme, ona je čisto mentalna, kao što je slučaj sa zadubljenjem (jhana). Međutim, većina teške karme je verbalna ili telesna. Na negativnoj strani, postoji pet teških zločina (pancanantariya karma) koji imaju trenutne negativne posledice, a to su ubistvo majke, oca i arahanta, ranjavanje Bude i stvaranje raskola u sanghi. Trajni skepticizam (niyata micchaditthi) takođe se smatra vrstom teške (garuka) karme.

Ako neko dostigne zadubljenje (jhana) i kasnije počini neki od ovih pet teških zločina, njihova dobra karma će biti poništena moćnom negativnom karmom. To znači da će njihovo naredno rođenje biti uslovljeno lošom karmom, bez obzira na to što su ranije dostigli zadubljenje. Primjer za to je Devadata, koji je izgubio svoje psihičke moći i rođen je u lošem stanju zato što je ranio Budu i izazvao raskol u sanghi.

Kralj Ajātasattu bi dostigao prvi stupanj svetosti (sotapanna) da nije ubio svog oca. U ovom slučaju, moćna loša karma mu je bila prepreka na putu do postizanja stanja svetosti.

PRETHODNA (ASANNA) KARMA ILI SMRTI PRETHODEĆA KARMA

To je karma “posmrtnog odra”, koju oblikujemo ili pamtimo neposredno pre trenutka smrti, a koja igra važnu ulogu u određivanju budućeg rođenja. U mnogim budističkim zemljama posvećuje se velika pažnja ovoj karmi, koja se manifestuje na samrti. Zbog toga se često podseća umirućeg čoveka na dobra dela i sugeriše mu se da i na samrti čini dobro.

Postoji priča o dželatu koji je slučajno dao hranu Sariputi, a koji se setio tog dobrog dela u trenutku umiranja i preporodio se na dobrom mestu. Međutim, iako se rodi na dobrom mestu, neće biti pošteđen posledica loših dela koje je akumulirao tokom svog života. Takva dela će se ispoljiti kada se steknu uslovi.

S druge strane, dobra osoba može umreti na neprijatan način, setivši se nekog lošeg dela ili negujući lošu misao podstaknutu nesrećnim okolnostima. Postoje priče o ljudima koji su u takvim situacijama pretrpeli patnju u svojim sledećim životima.

Ovi su slučajevi izuzetni, ali se takve nagle promene mogu objasniti kao posledica poslednje misli uslovljene dotadašnjim ponašanjem te osobe. Smatra se da takva misao može imati uticaj na buduću reinkarnaciju i rođenje.

KARMA NASTALA IZ NAVIKE (ACCINA)

To je ono što neko radi navikom i prema tome ima veliku naklonost. Navike, bilo da su dobre ili loše, postaju deo naše prirode i postepeno oblikuju naš karakter. Kada ne obraćamo pažnju na to, skloni smo da padnemo u način ponašanja i razmišljanja koji se oslanja na naviku. Na isti način, u trenutku smrti, ako nismo pod uticajem drugih okolnosti, prisećamo se dela koja smo radili iz navike.

Kasapin Ćunda, koji je živeo blizu Budinog manastira, umro je vrišteći poput životinje jer je zarađivao za život koljući svinje.

Kralj Dutagamini sa Šri Lanke imao je naviku da daje hranu monasima pre nego što bi i sam seo da jede. To je bila njegova karmička navika koja ga je obradovala u trenutku umiranja i tako mu donela preporađanje u Tušita nebeskom svetu.

KUMULATIVNA (KATATTA) KARMA

Ova fraza doslovno znači “zbog činjenice da je učinjena”. Svi postupci koji ne spadaju u prethodne kategorije, kao i oni koje brzo zaboravljamo nakon što ih učinimo, spadaju u ovu kategoriju. To je vrsta “rezervoara karme” za određeno biće.

Postoji još jedna podela karme prema vremenu njenog delovanja:

  1. Odmah delujuća (ditthadhammavedaniya) karma
  2. Kasnije delujuća (uppapajjavedaniya) karma
  3. Trajno delujuća (aparapariyavedaniya) karma
  4. Mrtva ili nedelujuća (ahosi) karma

Odmah delujuća karma se odnosi na onu koju osetimo u ovom životu. Prema Abhidhammi, stvaramo kako dobru, tako i lošu karmu tokom javana procesa, koji traje sedam misaonih trenutaka. Efekat prvog misaonog trenutka, koji je najslabiji, može se osetiti već u ovom životu i zove se odmah delujuća karma. Ako ne deluje u ovom životu, onda se naziva mrtvom ili nedelujućom karmom.

Kasnije delujuća karma je sledeća po jačini i njen efekat se oseti u sledećem rođenju. Ako ne deluje u sledećem životu, onda se i ova karma smatra mrtvom ili nedelujućom.

Efekat misaonih trenutaka između prvog i sedmog može se pojaviti u bilo koje vreme dok ne dostignemo nibbanu. Zbog toga se ovaj tip karme naziva trajno delujuća karma.

Niko, čak ni Buda i arahanti, nije izuzet od uticaja ove vrste karme, koju možemo iskusiti tokom ciklusa samsare, odnosno pređašnjih života.

Poslednja klasifikacija karme se zasniva na mestima gde se njeni efekti manifestuju

Loše delanje (akusala kamma) može sazreti u čulnim svetovima (kammaloka). To uključuje šest nebeskih svetova, jedan ljudski svet i četiri sveta patnje, što čini ukupno jedanaest kamaloka svetova. Dobra dela (kusala kamma) mogu sazreti u čulnim svetovima, osim u četiri sveta patnje. Dobra dela (kusala kamma) takođe mogu sazreti u svetu oblika (rupa brahamaloka). Ovde postoje četiri arupa Brahma sveta.