Šta je Human Design?

Human Design predstavlja personalizovani vodič za život. Ovaj sistem nije samo teorija; on je praktičan alat koji nam pomaže da razumemo kako da živimo u skladu sa našim jedinstvenim unutrašnjim bićem. Za razliku od pretpostavke da dolazimo na ovaj svet kao prazne table (tabula rasa), Human Design nas uči da smo već rođeni sa određenim potencijalima i slabostima, te da našu sudbinu oblikuje interakcija između ovih urođenih karakteristika i spoljnog sveta.

human design
human design

Sadržaj

Uticaj okruženja na Human Design

Od momenta kada se rodimo, okruženje počinje da vrši uticaj na nas. Ovaj uticaj može biti modifikovan ako roditelji i staratelji pristupaju odgajanju deteta uzimajući u obzir njegov individualni Human Design, umesto da ga oblikuju prema sopstvenim očekivanjima ili društvenim normama. Kao roditelj, razumem izazove povezane sa odricanjem od očekivanja i projekcija koje često namećemo deci.

Mistično iskustvo Ra Uru Hu-a i osnivanje Human Design-a

Priča o Human Design-u počinje 1987. godine kada Ra Uru Hu (rođen kao Alan Robert Krakower) doživljava mistično iskustvo na Ibici. Tokom ovog iskustva, koje je trajalo osam dana i noći, jedna entitet poznat kao Glas saopštio mu je osnove sistema koji danas poznajemo kao Human Design. Ra je bio skeptik, nije verovao u astrologiju ni slične sisteme, ali iskustvo koje je doživeo promenilo je tok njegovog života.

Ra je posvetio ostatak svog života podučavanju i eksperimentisanju sa Human Designom, ističući da nije reč o verovanju, već o eksperimentisanju sa vlastitim dizajnom. Dokumentarni film “Encounter with the Voice”, dostupan na YouTube-u, pruža detaljniji uvid u njegovo iskustvo.

Osnove Human Design-a

Human Design kombinuje elemente iz astrologije, I Ching-a, kabale, i Hindu-Brahman sistema čakri. Svaki pojedinac može izračunati svoj Human Design chart, koji izgleda kompleksno, ali pruža detaljan uvid u naše energetske centre i potencijale.

Centri i tipovi aura

Human Design uvodi koncept 9 energetskih centara, proširujući tradicionalnih sedam čakri. Svaki centar ima specifičnu funkciju i može biti otvoren (podložan uticajima) ili definisan (energetski stabilan).

Postoje četiri tipa aura: Manifestor, Generator, Projektor i Reflektor, svaki sa svojom strategijom za donošenje odluka. Na primer, strategija Projektora je da čeka na poziv, dok Manifestori iniciraju akciju.

Značaj poštovanja Strategije i Autoriteta

Svaki tip ima svoj Autoritet, koji služi kao unutrašnji kompas za donošenje odluka. Na primer, Emocionalni Autoritet (tipičan za neke Projektore i Generatore) savetuje da se odluke ne donose dok osoba nije emocionalno stabilna.

Pravilno praćenje Strategije i korišćenje Autoriteta omogućava svakome da živi autentičnije, oslobađajući se od nepotrebnih očekivanja i uticaja okoline. To nas vodi ka istinskoj slobodi i samopoznanju, omogućavajući nam da se povežemo sa našim pravim Ja i živimo život punim plućima.

Detaljniji Pogled na Tipove Aura u Human Design-u

Tipovi Aura u Human Design-u
Tipovi Aura u Human Design-u

Manifestor – Human Design (Ljudski Dizajn)

Manifestori čine oko 9% populacije i poseduju sposobnost da iniciraju akcije nezavisno od spoljnih uticaja. Njihova aura je zatvorena i odbijajuća, što im omogućava da pokreću nove početke i direktno utiču na svoje okruženje. Manifestori ne trebaju čekati na dozvolu ili potvrdu od drugih da bi delovali. Međutim, njihova snaga može izazvati otpor ako njihove akcije nisu pažljivo komunicirane. Ključna strategija za Manifestore je da informišu druge pre nego što preduzmu akciju, kako bi umanjili otpor i poboljšali harmoniju u odnosima.

Generator – Human Design (Ljudski Dizajn)

Generatori predstavljaju oko 70% populacije. Oni su poznati kao radilice Human Design sistema, sa stalnim pristupom radnoj energiji zahvaljujući definisanom Sakralnom centru. Generatorska aura je otvorena i obuhvatna, privlačeći ljude i situacije prema sebi. Za Generatore je važno da čekaju na reakciju pre nego što preduzmu akciju, jer njihov odgovor na spoljne impulse određuje pravilan tok njihove energije. Ako pravilno koriste svoju energiju, Generatori mogu postići veliko zadovoljstvo i ostvariti značajan uticaj u svetu.

Projektor – Human Design (Ljudski Dizajn)

Projektori čine oko 20% populacije i njihova aura je fokusirana i prodorna, omogućavajući im da vide i razumeju druge ljude na dubokom nivou. Projektori su prirodni vođi i savetnici, ali njihova efikasnost zavisi od toga da budu pozvani da deluju. Njihova strategija, “čekanje na poziv”, ključna je za uspeh u njihovim interakcijama. Kad su pravilno pozvani i cene ih, Projektori mogu efikasno voditi i upravljati energijom drugih, optimizirajući potencijale i talente oko sebe.

Reflektor – Human Design (Ljudski Dizajn)

Reflektori su retki, čine samo 1% populacije, i imaju potpuno otvorene (nedefinisane) energetske centre, što im omogućava da odraze energiju i stanja ljudi oko sebe. Njihova aura je otporna i reflektujuća. Da bi doneli ispravne odluke, Reflektori trebaju čekati ceo lunarni ciklus (28 dana), jer im to omogućava da izvedu zaključke na osnovu promenljivih uticaja koje osećaju. Ovaj proces omogućava Reflektorima da steknu jasnoću i izbegnu impulzivno reagovanje na svaku promenu koju osete.

Svaki od ovih tipova ima svoje jedinstvene strategije i autoritete koje treba poštovati kako bi se živelo u skladu sa svojim pravim Ja. Razumevanje i primena ovih principa u svakodnevnom životu može dovesti do dubokog osobnog zadovoljstva i autentičnijeg postojanja.

Detaljan Pregled Energetskih Centara u Human Design-u

Human Design koristi devet energetskih centara za opisivanje kako energija cirkuliše kroz individuu. Svaki centar ima specifične funkcije i može biti definisan (bojen) ili nedefinisan (beo), što određuje kako osoba interaguje sa energijama iz svog okruženja.

energetski centri iu human designu
energetski centri iu human designu

1. Krunski Centar (Head Center)

Funkcija: Inspiracija i mentalni pritisak.

 • Definisan: Osobe s definisanim Krunskim Centrom imaju stalni izvor sopstvene inspiracije i ideja.
 • Nedefinisan: Osobe s nedefinisanim Krunskim Centrom su otvoreni za inspiraciju iz okoline, ali mogu osećati pritisak da dokažu svoje misli i ideje.

2. Ajna Centar

Funkcija: Procesiranje misli i donošenje odluka.

 • Definisan: Jasno i konzistentno mišljenje, sposobnost da se drže i komuniciraju jasni stavovi.
 • Nedefinisan: Fleksibilnost u mišljenju, ali moguća neodlučnost ili preuzimanje tuđih mišljenja kao svojih.

3. Grleni Centar (Throat Center)

Funkcija: Komunikacija i delovanje.

 • Definisan: Sposobnost da se misli i emocije jasno izraze; često efikasni govornici.
 • Nedefinisan: Težnja ka pronalaženju svog “glasa”, moguća nesigurnost u komunikaciji.

4. Samopouzdani Centar (G-Center)

Funkcija: Identitet, ljubav i pravac u životu.

 • Definisan: Stabilan osećaj identiteta i pravca, često privlačenje pravih ljudi i prilika.
 • Nedefinisan: Fleksibilnost u identitetu; izazovi u samopouzdanju i osećaju pravca.

5. Srčani Centar (Ego/Heart Center)

Funkcija: Volja i ego, materijalna dostignuća.

 • Definisan: Snažna volja i sposobnost da se postignu materijalni ciljevi.
 • Nedefinisan: Izazovi u održavanju obaveza; osjećaj nedostatka vrijednosti može voditi kompenzaciji kroz materijalna dobra.

6. Sakralni Centar

Funkcija: Životna energija za rad i stvaranje.

 • Definisan: Konstantan pristup energiji, sposobnost za dugotrajni rad.
 • Nedefinisan: Varijablna energija, potreba za odmorom i ne raditi pod pritiskom.

7. Solarni Pleksus (Emocionalni Centar)

Funkcija: Emocije i socijalne interakcije.

 • Definisan: Emocionalna konzistencija, procesiranje emocija unutar sebe.
 • Nedefinisan: Preuzimanje i pojačavanje tuđih emocija; izazovi u razlikovanju vlastitih emocija od emocija drugih.

8. Korijenski Centar (Root Center)

Funkcija: Pritisak za delovanje i završavanje stvari.

 • Definisan: Stalni pritisak za akcijom i postizanjem ciljeva.
 • Nedefinisan: Osećaj nepostojanog pritiska i možda izazovi u upravljanju stresom.

9. Slezeni Centar (Spleen Center)

Funkcija: Intuicija, instinkt za preživljavanje i zdravlje.

 • Definisan: Stalan pristup instinktivnoj intuiciji i zdravstvenoj svesti.
 • Nedefinisan: Nepravilni, ali snažni intuitivni impulsi; potencijal za ignorisanje zdravstvenih signala.

Svaki od ovih centara igra vitalnu ulogu u načinu na koji pojedinac doživljava svet i interaguje s njim. Razumevanje svog Human Design-a može pomoći u optimizaciji osobnih potencijala i izbegavanju zamki koje nose nedefinisani centri.

Strategije u Human Design-u: Kako Navigirati Životom Autentično

Human Design sistem identifikuje četiri glavna tipa aura koje određuju naše strategije u interakciji sa svetom. Ove strategije su ključne za razumevanje kako da najefikasnije koristimo našu energiju i kako da donosimo odluke koje su u skladu sa našom prirodom.

strategije u human deisgnu
strategije u human deisgnu

1. Manifestatori

Strategija: Informiši pre nego što deluješ

 • Karakteristike: Manifestatori imaju kapacitet da pokreću i iniciraju promene. Oni mogu spontano da započinju nove stvari bez potrebe za odobrenjem ili podrškom drugih.
 • Strategija: Manifestatorima je potrebno da informišu one oko sebe pre nego što preduzmu akciju. Ovo smanjuje otpor i omogućava drugima da se prilagode promenama koje Manifestator želi da sprovede.

2. Generatori (uključujući Manifestujuće Generatore)

Strategija: Čekaj na odgovor

 • Karakteristike: Generatori poseduju bogatu unutrašnju energiju koja treba da bude ispravno usmerena. Oni su stvoreni da rade ono što vole i da reaguju na stvari koje se dešavaju u njihovom okruženju.
 • Strategija: Generatorima je preporučeno da ne iniciraju akcije, već da čekaju na nešto spoljašnje što će pokrenuti njihov unutrašnji odgovor. To može biti pitanje, ponuda ili bilo koji vid stimulišućeg impulsa koji pokreće njihovu sakralnu energiju.

3. Projektori

Strategija: Čekaj na poziv

 • Karakteristike: Projektori nemaju svoju vlastitu energiju za rad, već su dizajnirani da razumeju i vode druge. Oni su dobri menadžeri, savetnici i vođe.
 • Strategija: Projektore treba da sačeka poziv ili priznanje pre nego što se upuste u veće životne uloge ili projekte. Njihov uspeh često zavisi od pravog priznavanja njihovih talenata i sposobnosti od strane drugih.

4. Reflektori

Strategija: Čekaj mesec dana (lunarni ciklus)

 • Karakteristike: Reflektori su izuzetno retki i otvoreni, imaju sposobnost da odslikavaju stanje okruženja i zajednice. Oni su poput barometara za zdravlje sistema u kojem se nalaze.
 • Strategija: Reflektori treba da dozvole vreme (celi lunarni ciklus) pre donošenja važnih odluka. To im omogućava da dožive različite energetske uticaje i jasno vide šta je najbolje za njih.

Svaki od ovih tipova i njihove strategije imaju za cilj da pomognu pojedincima da žive u harmoniji sa svojom prirodom. Pratiti svoju strategiju može voditi ka većem zadovoljstvu, manje frustracija i osjećaju ispunjenosti jer osobe deluju u skladu sa svojim autentičnim bićem i dizajnom.

Autoriteti u Human Design-u: Ključ za Donošenje Odluka

Autoritet u Human Design-u predstavlja način na koji osoba najefikasnije donosi odluke, zasnovan na njihovoj jedinstvenoj energetskoj strukturi. Svaki tip autoriteta nudi različit pristup u donošenju odluka, osiguravajući da one budu u skladu sa unutrašnjim istinama i potrebama pojedinca.

1. Sakralni Autoritet

 • Karakteristike: Ovaj autoritet je prisutan kod Generatora i Manifestujućih Generatora koji imaju definisan Sakralni centar.
 • Kako funkcioniše: Donošenje odluka se vrši na osnovu “gut” osećaja ili odgovora “da” ili “ne”. Ovaj odgovor je neposredan i oseća se u stomaku.

2. Emocionalni Autoritet

 • Karakteristike: Prisutan kod onih koji imaju definisan Solarni pleksus.
 • Kako funkcioniše: Osobe sa ovim autoritetom trebaju sačekati da prođu kroz emocionalni talas pre nego što donesu odluku. Važno je da ne donose odluke dok su emocionalno uzburkani, već da sačekaju stanje emocionalne ravnoteže.

3. Slezinski Autoritet

 • Karakteristike: Prisutan kod onih koji imaju definisanu Slezinu.
 • Kako funkcioniše: Ovaj autoritet donosi odluke na osnovu instinktivnih i trenutnih intuicija. Osećaji poput straha ili privlačnosti mogu biti pokazatelji da nešto treba ili ne treba učiniti.

4. Samo-projektovani Autoritet

 • Karakteristike: Tipičan za neke Projektore.
 • Kako funkcioniše: Odluke se donose na osnovu sopstvenog glasa i izražavanja. Slušanje i verbalizacija sopstvenih osećanja i misli pomaže u kristalizaciji odluka.

5. Mentalni (Nošeni) Autoritet

 • Karakteristike: Ovaj autoritet je čest kod Reflektora.
 • Kako funkcioniše: Odluke se donose na osnovu razgovora i interakcije s drugim ljudima. Diskusija pomaže da se izoštre misli i donesu odluke.

6. Ego (Srčani) Autoritet

 • Karakteristike: Vezan za osobe sa definisanim Ego centrom.
 • Kako funkcioniše: Donošenje odluka je zasnovano na tome šta osoba želi i šta smatra da je u njihovom najboljem interesu, fokusirajući se na želje i ambicije.

7. Lunarni Autoritet

 • Karakteristike: Specifičan za Reflektore.
 • Kako funkcioniše: Odluke se donose nakon prolaska kroz ceo lunarni ciklus, dozvoljavajući promene uticaja i perspektiva tokom 28 dana pre donošenja konačne odluke.

Svaki od ovih autoriteta pomaže osobama da donesu najispravnije odluke za sebe, koristeći njihove energetske prednosti i unutrašnje vođstvo. Razumevanje i primena ovih principa mogu značajno poboljšati kvalitet života i donošenje odluka u svakodnevnim situacijama.

Poručite Ličnu Human Design Analizu!

  Ime i prezime:

  Vaš e-mail* (navedite ispravan mail kako bi mogli da Vas kontaktiramo):

  Datum Rođenja:

  Vreme Rođenja:

  Mesto Rođenja:

  Da li imate Pitanje?

  *Human Design je knjiga PERSONALIZOVANA VAMA koja staje na 40+ strana*